ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Balázs András e.v. a jelen szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározottak szerint végez a megrendelő eseti megrendelése alapján karbantartási és szervizelési szolgáltatásokat.
Egyébi Vállalkozó Székhelye: 5630, Békés, Bocskai utca 28. (Nem fizikai üzlet!)
Adószám: 56889660-1-24
Nyilvántartási szám: 55590123
E-mail: szerviz@onlinepcszerviz.hu
Telefonszám: +36-70-739-7750 | +44-7-415-878-666
Ügyvezető: Balázs András
A szolgáltatások teljesítésének időszaka: Hétfőtől - Vasárnapig  09.00-23.00 óra között.

A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.

1. A készülékek szervizelésének  folyamata

1.1 A vásárló köteles Balázs András e.v. számára a számla és a szervízlap kiállításához a vevő nevét és címét megadni, ennek hiányában a szerviz a kiszolgálást megtagadja.

1.2 Az ingyenes hibamegállapítás után árajánlatot adunk telefonon vagy emailben az ügyfél részére, ami tartalmazza a javítási költségeket és a várható javítási időt.

1.3 A számítógép / laptop / készülék szervizelése előtt azonosító kódot küldünk ki a szervízlappal együtt az ügyfél email címére aminek a visszaigazolásával elfogadja az előre egyeztetett szervizelési feltételeket és várható költségeket. 

1.4 A szervizlapra feltüntetésre kerül, a számítógép / laptop / készülék típusa, garancia állapota, mi a probléma a készülékkel, bekapcsolható e a készülék, milyen rendszer van a készüléken, az állapota, a rendszer bejelentkezési jelszó (ha a javításhoz szükséges), van e bármilyen adat, amit menteni kell róla, illetve a várható javítási idő és a várható szervizelési költség.

1.5 Ha az ügyfél az ajánlatunkat elfogadja akkor elkezdjük szervizelést. Amennyiben az ügyfél az árajánlat alapján a javítást nem kéri, abban az esetben az ügyfelet semmilyen egyéb költség nem terheli.


1.6 A távsegítség szervizelést van lehetősége az ügyfélnek végig kisérnie de van lehetősége elhagyni a számítógépet is miután a kapcsolat létrejött az Online Pc Szeriv és az ügyfél számítógépe között. Amennyiben az ügyfél nincs jelen a szervizelés során a munka végeztével telefonon vagy emailben értesítjük.

2. Szolgáltatási díj

2.1. A javítási szolgáltatások díja mindenkori hatályos ár- és díjtételei alapján kerül megállapításra és tartalmazza a munkadíjat. A Szolgáltatási Díj megfizetésére a megrendelő köteles. A Szolgáltatási Díj a mindenkori általános forgalmi adó összegét tartalmazza.

2.2. A szerviz a szolgáltatási díj összegéről a számlát a szervizlap/ árajánlat alapján állítja ki.

2.3. A fizetés módja bankkártya vagy Banki utalás. Mivel távseítségnél a szerviz nem tudja visszatartani a készüléket a fizetés teljesítéséig a fizetés teljesítési ideje 24 óra a szervizelés befejezétéstől számolva.  A szerviz a számlázz.hu rendszerével küldi ki az ügyfél email címére a díjbekérőt, amit a fentebb említett fizetési opciókkal lehet rendezni. Fizetési késedelem esetén a megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.


3. Jótállás, szavatosság

3.1. A szerviz csak is szoftveres problémák szervizelését, hibaelhárítását vállalja. Hardwares javításokat nem! A szerviz nem köteles jótállást biztosítani szoftveres javításra viszont a szervizelés befejezésétől számított 3 napon belül a törvényi kötelezettségeinken felül vállalunk jótállást amennyiben ugyan az a szoftveres probléma jelentkezik az eszközén amivel megkeresett minket. 

A jótállás nem terjed ki a megrendelő által elvégzett javítási munkákból eredő hibákra, a megrendelő által biztosított szoftverre, vagy helytelen, nem rendeltetésszerű használatra, a terméknek a megadott környezeti specifikációkon kívül eső tartományban történő működtetésére, illetve a megrendelő által nem megfelelő módon végzett karbantartási műveletekre.

3.4. A megrendelő jótálláson, szavatosságon alapuló igényét csak a javító szolgáltatásra vonatkozó, a szerviz által kiállított számla alapján érvényesítheti.

4. Felelősségkorlátozás

4.1 Az eszközön tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások, jelszavak, valamint a szabadalmi, vagy más szellemi alkotásokhoz fűződő jogi védelem alatt álló információk, megoldások megőrzése, mentése a megrendelő kizárólagos feladata. A szerviz nem vállal felelősséget a felhasználói beállítások módosulásáért, megszűnéséért. A szerviz nem felel adatvesztéssel, vagy adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, használatkieséssel okozott károkért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra, karbantartásra visszavezethető okból következtek be.

4.2 Az ügyfél tudomásul veszi, megérti és elfogadja, hogy az általa kért készüléket esetleg nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem lehet megjavítani a technológia javíthatósági korlátai, a nem rendeltetésszerű használat (pl. kárt okozó programok telepítése és használata, helytelen beállítások alkalmazása / próbálták javítani) vagy konstrukciós hibák miatt. Elfogadja továbbá a fent említett okok miatt, hogy a javítási kísérlet vagy a diagnosztizálás közben a készülék rosszabb állapotba is kerülhet, mint volt és ezért Balázs András e.v-t semmilyen kártérítési felelősség nem terheli. Balázs András e.v. felkeresésével és szervizelési szolgáltatásainak igénybevételével az Ügyfél elfogadja, hogy sikertelen javítási kísérlet vagy diagnosztizálást követően, amennyiben a készülék rosszabb állapotba kerül, mint amikor behozták, akkor Balázs András e.v. nem köteles a készüléket a leadáskori eredeti állapotban visszaadni.

4.3 A szerviz a szoftverek telepítését szolgáltatás keretében végzi, a munkadíj csak a szolgáltatásra vonatkozik. Ezen szolgáltatással az ügyfél nem kap használati és licenc jogot a telepített szoftverekre. A szerviz csak olyan licensz köteles szoftverek telepítését végzi, melyekkel az ügyfél rendelkezik. A szerviznek nem áll módjában az átadott szoftverek, telepítő lemezek és licenc kódok eredetiségét ellenőrizni, az átadott szoftverek telepítése utáni minden esetleges jogi következmény az ügyfelet terheli.

4.4 A szerviz a termék átvételéről szervizlapot ad a megrendelő részére, amellyel a szerviz igazolja a készülék átvételét és a megbízás elfogadását. A szerviz csak az elismervényen szereplő termékért vállal felelősséget.

4.5. Az eszközt a megrendelőnek jogában áll a szervizelés végeztével kipróbálni.

5. Vis maior

5.1. A szerviz nem felel olyan késedelemért, vagy egyéb szerződésszegésért, mely rajta kívül álló okok, vagy vis maior következménye.

5.2. Vis maior esetén a szerviz által vállalt teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior esemény időtartamával. 30 (harminc) napot meghaladó tartamú vis maior esetén a szerviz jogosult az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. A www.onliepcszerviz.hu weboldalt Balázs András e.v üzemelteti.
6.2. Balázs András e.v a személyes adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében digitálisan tárolja.
6.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezést sért, az ilyen feltétel helyett a kötelező jogszabály rendelkezései irányadóak.
6.4. A megrendelő az üzletek előterében található Vásárlók Könyvében tehet észrevételt a szerviz munkájára, vagy a szolgáltatás minőségére nézve.


7. Adatvédelmi és titoktartási nyilatkozat

A jótállási kötelezettség teljesítése során a hibás termékekről esetlegesen a szerviz tudomására jutott személyes adatokat, üzleti titkokat a szerviz nem kezeli, nem őrzi meg, azok törlésre kerülnek és a szerviz gondoskodik róla, hogy harmadik, illetéktelen személy azokat ne ismerhesse meg. A szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a fogyasztó szükséges adatait a szerviz tárolja, azonban azokat harmadik félnek nem adja át. A személyes adatok kezelésekor a szerviz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően jár el, a megrendelőt megilletik az e törvényben meghatározott jogok.

Békés 2021. Június 18.

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.

OK!
Váltás gyengénlátó verzióra!